KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277)

Tożsamość administratora
Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomasz
Szymendera, mający siedzibę w Zabrzu przy ul. Wolności 345 lok. 908 – jako funkcjonariusz
publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomaszem
Szymenderą – można skontaktować się poprzez adres e-mail
kancelaria@komornikzabrze.com, tel. 32 739 05 24 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z z przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.
1277).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277)

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania
egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych
oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach
czynności z mocy w/w ustawy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również podmiotom przetwarzającym, realizującym na
rzecz administratora danych zadania w zakresie:
– obsługi księgowej,
– obsługi informatycznej,

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych
urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 1366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych
urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 472).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów
interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować ustawowe uprawnienia Komornika Sądowego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw
prawnych.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.