KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych tj. Dz.U. 2018 r. poz. 771).

Tożsamość administratora
Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomasz Szymendera, mający siedzibę w Zabrzu przy placu Krakowskim 8/6 – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 771).

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomaszem Szymenderą – można skontaktować się poprzez adres e-mail kancelaria@komornikzabrze.com, tel. 32 739 05 24 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 771).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 771)

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności z mocy w/w ustawy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie:
– obsługi księgowej,
– obsługi informatycznej,

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2408).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować ustawowe uprawnienia Komornika Sądowego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.